Szukaj

Jak pozwać Facebooka?


Odpowiedź na to pytanie wynika pośrednio z wydanej ostatnio opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 listopada 2017 r. w sprawie C-498/16.Sprawa ta została zainicjowana przez Maximiliana Schremsa – prawnika znanego ze słynnej sprawy, która doprowadziła do unieważnienia programu Safe Harbour stanowiącego podstawę prawną do transferu danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

Maximilian Schrems wszczął postępowanie sądowe przeciwko Facebook Ireland Ltd przed sądem w Austrii. Zarzucił Facebookowi, że ten dopuścił się licznych naruszeń przepisów o ochronie danych na gruncie prawa austriackiego, irlandzkiego i unijnego.

W odpowiedzi na internetowy apel Maximiliana Schremsa ponad 25 000 osób dokonało na niego cesji swoich roszczeń przeciwko Facebookowi za pośrednictwem jednej z zarejestrowanych przez niego stron internetowych. W dniu 9 kwietnia 2015 r. na liście oczekujących znajdowało się kolejnych 50 000 osób. Obecne postępowanie toczące się przed sądem odsyłającym obejmuje tylko siedem roszczeń. Roszczenia te zostały scedowane na powoda przez konsumentów mających miejsce zamieszkania w Austrii, Niemczech i Indiach.

Sąd austriacki pierwszej instancji odrzucił pozew Schremsa. Sąd ten stwierdził, że w świetle działań związanych z roszczeniami powoda jego sposób korzystania z Facebooka uległ zmianie z upływem czasu. Działania te to m.in. publikowanie książek nt. postępowań prowadzonych przeciwko Facebookowi, wygłaszanie (częściowo również odpłatnie) wykładów, rejestrowanie w związku z postępowaniami licznych stron internetowych. Co ciekawe, pozew został wniesiony przez Schremsa z pomocą spółki finansującej koszty postępowań spornych za wynagrodzeniem w wysokości 20% wygranej i ze wsparciem agencji public relations. Schrems utworzył również specjalny zespół wspierający go w „jego kampanii przeciwko Facebookowi”.

Schrems korzystał z Facebooka również zawodowo, w związku z czym zdaniem sądu pierwszej instancji nie może się on powoływać na jurysdykcję szczególną w sprawach dotyczących umów zawieranych z udziałem konsumentów. Sąd ten orzekł również, że podstawa jurysdykcji szczególnej w sprawach konsumenckich, z której mogliby korzystać cedenci, nie może objąć cesjonariusza.

Sąd apelacyjny częściowo zmienił to rozstrzygnięcie. Sąd ten uznał powództwo za dopuszczalne w odniesieniu do roszczenia „osobistego” powoda, wniesionego w kontekście umowy konsumenckiej samego Schremsa. Jednakże sąd apelacyjny oddalił odwołanie w części dotyczącej scedowanych roszczeń.

Zarówno Schrems, jak i Facebook odwołali się od decyzji sądu apelacyjnego. Sąd ten zawiesił postępowanie krajowe i skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne. Pierwsze zmierza do ustalenia, czy użytkownik Facebooka traci przymiot konsumenta, jeśli w związku z dochodzeniem roszczeń publikuje książki czy prowadzi zbiórki pieniędzy. Drugie pytanie dotyczy tego, czy jeden konsument może dochodzić w danym państwie członkowskim roszczeń w imieniu innych użytkowników serwisu, jeśli ich roszczenia zostały na niego scedowane z tego samego prawnego powodu.

W wydanej opinii rzecznik generalny TSUE proponuje trybunałowi, by ten uznał, że: 1) prowadzenie działalności takiej jak publikowanie, wygłaszanie wykładów, prowadzenie stron internetowych lub zbieranie datków na wyegzekwowanie roszczeń nie powoduje utraty statusu konsumenta w przypadku roszczeń danej osoby dotyczących jej własnego konta na Facebooku wykorzystywanego do celów prywatnych. 2) konsument nie może występować jednocześnie ze swoimi roszczeniami i z roszczeniami scedowanymi przez innych konsumentów, mających miejsce zamieszkania w innych miejscach w tym samym państwie członkowskim, w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Powyższa opinia oznacza, że Maximilian Schrems ma prawo pozywać Facebooka przed austriackim sądem niezależnie od czynności, które podejmuje w celu sfinansowania postępowania. Jednocześnie jednak rzecznik TSUE zastrzegł, że dotyczy to wyłącznie prywatnych roszczeń Schremsa. Zdaniem rzecznika przepisy nie pozwalają bowiem na to, aby mógł występować z roszczeniami scedowanymi na niego przez inne osoby niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą.


Korzystając z okazji...

Prosimy o drobne wsparcie Forum Polska. Jest to nam niezbędne w dalszym funkcjonowaniu oraz pomoże nam nadal się rozwijać. Stworzyć media, które mówią tylko prawdę, bez tzw. poprawności politycznej.


To zaledwie 5zł w subskrypcji. Z pewnością tego nie odczujecie. Jednak skumulowane pomoże nam się utrzymać i nadal was informować o bieżących, ważnych sprawach i wydarzeniach, Możesz nas także wspomóc poprzez sklep FPO. Wszystkie opcje poniżej.


1. Gotowa ustawiona kwota to zaledwie 5zł, po prostu kliknij "subskrybuj"

2. Sklep FPO - KLIKNIJ TUTAJ

3. lub wpłać dowolną kwotę korzystając z poniższego linku. Po prostu kliknij wpłać poprzez bezpieczne i wygodne transakcje PayPal


PayPal.me/ForumPolska


Żródło https://www.facebook.com/permalink.php?id=158872534167735&story_fbid=1491811454207163

11 wyświetlenia

udostępnij swój komentarz na Facebooku

© 2020 by Forum Polska - Online